- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Tilbakekall av bud på kjøp av leilighet

Den 19. desember 2012 avsa Høyesterett dom i en sak der spørsmålet var hvorvidt en kjøper av en prosjektert leilighet kunne fragå avtalen etter av kjøpstilbudet var akseptert av selger.

Høyesterett besvarte dette spørsmålet bekreftende under henvisning til en analogisk anvendelse av avtaleloven § 39 og de ulovfestede reglene om re integra.

Dommen kan i en viss utstrekning fungere som en sikkerhetsventil i de tilfeller hvor det foreligger særlige grunner som måtte tilsi at en kjøper kan trekke fremsatt bud. Det er imidlertid viktig å presisere at avgjørelsen er svært konkret slik at den rettskildemessige betydningen fortsatt er uavklart.