- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Standardisert erstatning for inntektstap for barn

Ved lovvedtak den 18. desember 2015, er det nå bestemt at det skal innføres nye regler om standardisert inntektstaperstatning til fordel for barn, jf. skadeerstatningsloven § 3-2 a. De nye reglene gjelder for personer som er yngre enn 19 år på skadevirkningstidspunktet.

Utmålingsreglene er endret ved at erstatningen skal utmåles etter en standardisert modell i to faser. I den første fasen skal det ytes en overgangserstatning til dekning av barnets inntektstap frem til og med det året barnet fyller 21 år. I fase to ytes erstatning til dekning av inntektstapet fra og med det året den skadelidte fyller 22 år. Erstatningen som utmåles i fase to vil normalt sett utgjøre 50,8G. Ved lavere uførhetsgrader vil erstatningen bli redusert forholdsmessig.

Det er ventet at denne lovendringen vil tre i kraft den 1. januar 2017.