Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Reklamasjonsfrist etter forbrukerkjøpsloven

Høyesterett har i en dom av 13. juni 2013 tatt særskilt stilling til reglene om reklamasjonsfrister etter forbrukerkjøpsloven.

Saken gjaldt spørsmålet om det etter reklamasjon etter mislykket utbedring av en rustskade på bil, vil løpe en ny absolutt reklamasjonsfrist og hvorvidt utbedringskravet i så tilfelle vil være foreldet. Etter forbrukerkjøpsloven er den absolutte reklamasjonsfristen 2 år etter overtakelse av tingen.

Høyesterett konkluderte med at det ikke vil løpe noen absolutt reklamasjonsfrist for en mangel når kjøper har reklamert over denne og selgers utbedringsforøk ikke var vellykket. For slike mangler vil kun den relative reklamasjonsfristen løpe, herunder hvorvidt kjøper har reklamert innen rimelig tid fra det tidspunkt han ble kjent eller burde blitt kjent med at mangelen ikke var utbedret på tilfredsstillende måte.

Dommen antas å ha stor rettskildemessig betydning på forbrukerrettens område.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no