Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Personskade – pasientskade – psykiske skader

Høyesterett avsa i oktober 2018 enstemmig dom (HR-2018-2080-A), som innebærer et nytt syn på psykiske skader enn det som tidligere har vært tilfellet. Denne saken gjelder rett til erstatning for økonomisk tap etter psykisk skade en mor ble påført da hennes sønn døde som følge av behandlingssvikt/feilbehandling på sykehus.

Partene var enige om de faktiske forhold, herunder at det forelå ansvarsgrunnlag fra sykehusets side og årsakssammenheng mellom dette og hennes skader i etterkant. Hovedspørsmålet i saken var den rettslige grensen for ansvaret (adekvansvurderingen), og om det fortsatt kan stilles som krav at selve skadesituasjonen er av ekstraordinær karakter før det kan utløse en erstatning.

Høyesterett konkluderte med at grensene måtte justeres i forhold til tidligere rettspraksis, spesielt hvor egne barn dør eller blir påført alvorlig skade, og begrunner dette med at den «helt spesielt nære personlige og følelsesmessige bindingen som en forelder har til sitt barn, fører til at det alltid vil være en tung psykisk belastning når et barn dør eller blir hardt skadet. Ut fra dette er det generelt ikke upåregnelig med en reaksjon som også innebærer en psykisk skade hos forelderen.»

Det presiseres også at man innenfor rimelighetens grenser må knytte vurderingen til den konkrete forelderens forutsetninger, altså at forhold hos den enkelte personen som rammes også vil kunne få betydning. Høyesterett konkluderte i dette tilfellet med at moren hadde krav på erstatning fra staten v/Pasientskadenemnda, og har derved i realiteten utvidet ansvaret for såkalte sjokkskader, som i større grad likestilles med fysiske skader.

Kontakt gjerne en av våre advokater for vurdering dersom du har en personskade. Våre advokater har lang erfaring fra dette og generell erstatningsrett.

 

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no