- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Naturalutlegg av bolig ved ektefelleskifte

Høyesterett avsa den 12. desember 2013 en enstemmig dom som gjaldt spørsmålet om naturalutlegg av felles boligeiendom ved ektefelleskifte.

Etter ekteskapsloven § 67 (1) litra a følger det at en ektefelle kan overta fast eiendom eller andel av fast eiendom som har tjent til felles bolig under ekteskapet dersom særlige grunner foreligger. Videre må det heller ikke foreligge odelsrett til eiendommen eller at det foreligger erverv fra hans eller hennes slekt gjennom arv/gave.

Saken gjaldt for det første hvorvidt gaveunntaket kom til anvendelsen. Dersom dette ble besvart benektende var spørsmålet for det andre hvorvidt det forelå særlige grunner. Etter en konkret vurdering kom Høyesterett til at boligen måtte utlegges til fordel for hustruen. Dommen er imidlertid prinsipielt viktig fordi den oppstiller tre sentrale vurderingskriterier for gaveunntaket i ekteskapsloven § 67 (1) litra a.