Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Naturalutlegg av bolig ved ektefelleskifte

Høyesterett avsa den 12. desember 2013 en enstemmig dom som gjaldt spørsmålet om naturalutlegg av felles boligeiendom ved ektefelleskifte.

Etter ekteskapsloven § 67 (1) litra a følger det at en ektefelle kan overta fast eiendom eller andel av fast eiendom som har tjent til felles bolig under ekteskapet dersom særlige grunner foreligger. Videre må det heller ikke foreligge odelsrett til eiendommen eller at det foreligger erverv fra hans eller hennes slekt gjennom arv/gave.

Saken gjaldt for det første hvorvidt gaveunntaket kom til anvendelsen. Dersom dette ble besvart benektende var spørsmålet for det andre hvorvidt det forelå særlige grunner. Etter en konkret vurdering kom Høyesterett til at boligen måtte utlegges til fordel for hustruen. Dommen er imidlertid prinsipielt viktig fordi den oppstiller tre sentrale vurderingskriterier for gaveunntaket i ekteskapsloven § 67 (1) litra a.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no