- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Motregning i konkurs

Høyesterett avsa den 23. september 2014 en viktig dom som gjaldt problemstillingen om kreditors adgang til motregning ovenfor konkursdebitor.

I denne konkrete saken var spørsmålet om en bank kunne motregne sitt krav på tilbakebetaling av et gjeldsbrevlån i konkursdebitors innestående bankinnskudd på driftskonto, jf. dekningsloven § 8-1. I dette tilfellet var konkursdebitor et aksjeselskap.

Høyesterett kom enstemmig til at banken hadde motregningsadgang til tross for at banken før konkursåpning hadde tatt utlegg i driftskontoen til konkursdebitor. Deretter ble utlegget senere omstøtt av bostyrer, jf. dekningsloven § 5-8 (1) noe som etter bankens oppfatning nødvendiggjorde kravet om motregning.