- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Mishandling i nære relasjoner

Høyesterett har den 26. juni 2014 avsagt en viktig dom som gjelder lovanvendelsen for domfellelse etter straffeloven § 219 om vold i nære relasjoner.

Spørsmålet i saken var hvorvidt ett tilfelle av voldsutøvelse kunne være tilstrekkelig til at § 219 kommer til anvendelse. Høyesterett besvarte dette spørsmålet bekreftende.