- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Midlertidig tomtefestelov

Den 14. desember 2012 trådte midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus i kraft. Inntil videre skal loven være gjeldende frem til 1. juli 2014.

Bakgrunnen for loven er EMDs rettskraftige dom i den såkalte Lindheim-saken hvor EMD kom til at tomtefesteloven § 33 som gjaldt forlengelse av festeperioden, var i strid med Den Europeiske Menneskerettskonvensjon. Den midlertidige loven skal nå avløse § 33.

Den nye loven viderefører i utgangspunktet retten til å kreve forlengelse på samme vilkår som før ved festetidens utløp, men likevel slik at reguleringen av vilkårene avgrenses til tidspunktet for ikrafttredelsen av de forventede endringene om forlengelse.