- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Merverdiavgift ved advokattjenester for utenlandske klienter

I oktober 2012 avsa Høyesterett en prinsipiell dom for spørsmålet om norske advokatfirmaer skal fakturere med merverdiavgift ved utførelse av prosessoppdrag for utenlandske klienter.

Dommen gjelder først og fremst forståelsen av merverdiavgiftsloven § 16 (1) nr. 1 bokstav a som fastsetter at det ikke skal betales merverdiavgift her i landet ved omsetning av varer og tjenester til utlandet. I forskrifter til bestemmelsen er det videre fastsatt et generelt avgiftsfritak for såkalt fjernleverbare tjenester når mottaker av tjenesten er næringsdrivende i utlandet.

Høyesterett kom til at advokattjenester i form av saksforberedelse som del av et prosessoppdrag ikke kunne anses som en separat fjernleverbar tjeneste slik at tjenesten derfor var avgiftspliktig i Norge.

Dommen vil kunne få betydning for fakturering av merverdiavgift for utenlandske næringsdrivende klienter for fremtiden.

Advokat Andreas Larsen