- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Kravet til innholdet av reklamasjon

Høyesterett avsa 21. november 2012 en viktig dom hva gjelder innholdskravet ved fremsettelse av reklamasjon.

I denne saken var en e-post påberopt som reklamasjon. E-posten inneholdt imidlertid ingen utrykkelig informasjon om at misligholdsbeføyelser ville bli gjort gjeldende, men ble i stedet forstått som et av mange innspill i en løpende korrespondanse mellom partene. Høyesterett kom derfor til at reklamasjonen var mangelfull.

Dommen symboliserer viktigheten av å gjennomføre de riktige og formelle tiltakene ved reklamering slik at man unngår å lide potensielt rettstap senere i prosessen.