Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Kravet til innholdet av reklamasjon

Høyesterett avsa 21. november 2012 en viktig dom hva gjelder innholdskravet ved fremsettelse av reklamasjon.

I denne saken var en e-post påberopt som reklamasjon. E-posten inneholdt imidlertid ingen utrykkelig informasjon om at misligholdsbeføyelser ville bli gjort gjeldende, men ble i stedet forstått som et av mange innspill i en løpende korrespondanse mellom partene. Høyesterett kom derfor til at reklamasjonen var mangelfull.

Dommen symboliserer viktigheten av å gjennomføre de riktige og formelle tiltakene ved reklamering slik at man unngår å lide potensielt rettstap senere i prosessen.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no