Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Grensen mellom arbeidstaker og oppdragstaker

Høyesterett har i to dommer fra 20. mars 2013 foretatt en nærmere vurdering av grensen mellom arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere.

Den første dommen gjaldt spørsmålet om en privat avtalepart i en kontrakt om plassering av barn i et statlig beredskapshjem skulle anses som arbeidstaker eller oppdragstaker. Etter en helhetlig vurdering kom Høyesteretts flertall til at avtaleparten måtte anses som oppdragstaker blant annet fordi arbeidsoppgavene skilte seg klart fra det som er naturlig å omtale som arbeidsforhold.

Den andre dommen gjaldt spørsmålet om en avlaster i en familie med behov for omsorgsassistanse var å anse som arbeidstaker hos en kommune. Høyesterett kom her til at den private part hadde status som arbeidstaker. Høyesterett fant det naturlig å vurdere engasjementet som et arbeidstakerforhold blant annet med bakgrunn i en helhetlig analyse av de holdepunkter som foreligger i eksisterende rettspraksis og lovforarbeider.

Grensedragningen mellom arbeidstaker og oppdragstaker har særlig betydning for anvendelsen av blant annet arbeidsmiljøloven og ferieloven.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no