Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Fri sakførsel

Høyesterett har i kjennelse av 23. januar 2014 truffet en klargjørende avgjørelse når det gjelder muligheten for innvilgelse av fri sakførsel i medhold av rettshjelpsloven § 11 (2) nr. 2 smnl. § 16.

De nevnte bestemmelsene gjelder muligheten for å få innvilget fri sakførsel etter husstandfellesskapsloven om rett til felles bolig eller innbo ved opphør av samboerskap. I den aktuelle saken for Høyesterett, hadde den ankede part fremsatt krav mot den tidligere samboeren som omhandlet ulike disposisjoner som ble foretatt både underveis og etter samlivets opphør. Disse kravene omhandlet blant annet krav om husleie etter samlivsbruddet og var følgelig ikke direkte relatert til det økonomiske oppgjøret.

Etter en nærmere vurdering kom Høyesterett i motsetning til både tingretten og lagmannsretten, at også slike avledede krav kan være omfattet av bestemmelsen i rettshjelpsloven § 11 (2) nr. 2. Avgjørelsen antas derfor å innebære en begrenset utvidelse for muligheten til fri rettshjelp i slike saker enn hva som tidligere er antatt.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no