- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Endring av regnskapsloven m.m. for store selskaper

I statsråd av 19. april 2013 ble det vedtatt endring av regnskapsloven og enkelte andre tilleggslover for selskaper som regnskapsmessig kategoriseres som store selskaper.

Lovendringen innebærer blant annet en plikt for store selskaper til å rapportere hva foretaket gjør for å ivareta hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon.

Videre er regnskapsloven endret slik at plikten til å utarbeide konsernregnskap faller bort for morselskaper som kun har datterselskaper av uvesentlig betydning og omfang. Denne regelendringen har blant annet tilkommet som følge av EU-direktiv 2009/49/EF som er omfattet av EØS-avtalen.