Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Endring av reglene om dommeravhør

Den 15.juni 2015 vedtok Stortinget endringer i straffeprosessloven om reglene som gjelder avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner. Formålet med endringene er å styrke barns og særlige sårbare voksnes rettsikkerhet og gi disse gruppene et bedre vern mot vold og seksuelle overgrep.

Den viktigste lovendringen er at man nå skal forlate ordningen med dommeravhør ved å innføre såkalt tilrettelagt avhør. Det tilrettelagte avhøret skal nå foretas av en politietterforsker under ledelse av en påtalejurist med utvidet påtalekompetanse. Tidligere har dommeravhør blitt administrert av dommere ved den enkelte tingrett. Endringene i straffeprosessloven trådte i kraft i oktober 2015.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no