Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Dom i Stjernøya-saken

Høyesterett har den 28. september 2016 avsagt dom i den såkalte Stjernøya-saken som gjaldt to forskjellige reindriftsgrupper som hadde fremsatt krav om eiendomsrett til en nærmere angitt del av Stjernøya i Finnmark. De aktuelle reindriftsgrupperingene gjaldt henholdsvis Stjernøya Reinbeitedistrikt og Sara-gruppen, som hadde fremsatt til dels konkurrerende krav. Sakene ble derfor forent til felles behandling i Høyesterett, jf. tvisteloven § 15-6.

Høyesterett konkluderte etter en nærmere vurdering at ingen av partene kunne tilkjennes eiendomsrett. Dette gjaldt både etter de interne tingsrettslige reglene om alders tids bruk, samt også ILO-konvensjon nr. 169 om urfolks rettigheter. Tvisteområdet skal derfor fortsatt disponeres og forvaltes av Finnmarkseiendommen i henhold til finnmarkslovens regler om dette. Høyesterett har på prinsipielt grunnlag også avgjort muligheten til å fremsette avledede penge- eller erstatningskrav sammen med krav om eiendomsrett for Utmarksdomstolen. Etter Høyesteretts dom vil det ikke være anledning til å fremsette slike krav.

Vår advokat Andreas Larsen har prosedert denne saken på vegne av Sara-gruppen. Saken har hatt prinsipiell betydning for reindriftssamers mulighet til å kreve eiendomsrett i Finnmark med bakgrunn i utøvelse av reindrift. Selv om Sara-gruppen ikke fikk medhold i saken, så kan vi imidlertid meddele at advokat Larsen har fått godkjent saken som prøvesak for Høyesterett. Vi i Advokatfellesskapet Centrum vil benytte anledningen til å gratulere advokat Larsen med bestått prøvesak.

 

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no