- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Bortfall av sameierett grunnet passivitet

Høyesterett avsa den 22. oktober 2015 en sentral dom som omhandlet bortfall av sameierett i fast eiendom på ulovfestet grunnlag.

Spørsmålet i saken var om en av sameierne til en eldre hytte hadde blitt eneeier av hytten fordi han gjennom en periode på 18 år hadde foretatt en fullstendig rehabilitering av hytten som de øvrige sameierne ikke deltok i eller forhold seg passiv til.

Høyesteretts flertall (3-2) kom til at sameieren hadde blitt eneeier. Dommen er derfor et viktig eksempel på at sameierett kan bortfalle når det etter en samlet vurdering foreligger sterke grunner som tilsier at retten skal bortfalle.