Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Bistandsadvokat til etterlatte

Høyesteretts ankeutvalg har i en kjennelse av 24. mars 2014 tatt standpunkt til et viktig tolkningsspørsmål angående etterlattes mulighet for oppnevnelse av bistandsadvokat.

Etter straffeprosessloven § 107a (2) 1. pkt. vil personer med foreldreansvar ha rett til bistandsadvokat i saker hvor barn under 18 år er død som følge av en straffbar handling.

Spørsmålet i den aktuelle saken var hvorvidt det må oppstilles noe bestemt krav til sannsynligheten for at det er begått en straffbar handling, og om det i så tilfellet måtte oppstilles et krav om sannsynlighetsovervekt.

Høyesterett kom til at det ikke kunne oppstilles et krav om sannsynlighetsovervekt for at dødsfallet var en følge av en straffbar handling.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no