Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Kontraktsrett

Kontraktsrett er en samlebetegnelse for avtalerett og obligasjonsrett og gjelder reglene for inngåelse av avtaler og innholdet av forpliktelser som utspringer av avtalen.

Våre advokater har god erfaring hva gjelder inngåelse og utforming av kontrakter av ulik art. Innenfor kontraktsrettens område finnes det en rekke ulike typer avtaler som alle har sine særegne aspekter. Dette gjelder blant annet for kjøpekontrakter, utleiekontrakter, arbeidsavtaler, selskapsavtaler, entreprisekontrakter, kontrakter i parforhold, samarbeidsavtaler eller lisens og franchiseavtaler. Ved utformingen av slike kontrakter vil ikke bare avtalens rettigheter og forpliktelser være fremtredende. Det handler samtidig om å ha tilstrekkelig kunnskap om bakgrunnsretten for sikre at avtalen gir mest mulig forutsigbarhet for alle involverte parter.

Overnevnte forhold tatt i betraktning vil juridisk bistand fra advokat bidra til å sikre nettopp dine rettigheter, samt kvalitetssikre selve kontraktens ordlyd og formelle fremstilling for å sørge for dens gyldighet.

Våre advokater bistår også i forbindelse med mislighold av avtaler. Avtalemislighold vil i utgangspunktet foreligge ved ethvert avvik fra korrekt oppfyllelse av kontraktens forpliktelser. For å avklare hvorvidt kontraktsbrudd foreligger vil en måtte ta utgangspunkt i en naturlig tolkning av avtalens ordlyd. Hva som i det enkelte tilfelle måtte anses som kontraktsbrudd vil i den sammenheng bero på den enkelte avtale, samt gjeldende rettsregler på det aktuelle kontraktsområde. F. eks vil kjøpsloven i mange tilfeller avgjøre hvorvidt kontraktsbrudd foreligger ved kjøpsavtaler mellom to forbrukere. Et annet praktisk eksempel gjelder for forbrukerkjøpsloven som gjelder mellom næringsdrivende og forbrukere.

Dersom kontraktsbrudd konstateres, vil det være aktuelt å kreve misligholdsbeføyelser fra kontraktsmotparten. Dette kan f. eks være erstatning, retting eller heving. Våre advokater vil i den anledning gi råd både hva gjelder den formelle fremgangsmåten ved krav om misligholdsbeføyelser. Vi vil i tillegg vurdere hvilken misligholdsbeføyelse som er mest hensiktsmessig i nettopp din sak.

Marianne Bech

Advokat

Tlf 934 03 046
marianne.bech@afc.no

Inger Klo

Advokat

Tlf 951 63 436
inger.klo@afc.no

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no