- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Forsikringsrett

Forsikringsretten omfatter de rettsregler som gjelder forsikringssektoren.

Forsikringsretten omfatter for det første reglene for å få konsesjon og drive forsikringsselskap, og den offentlige kontrollen med forsikringsselskapene etter forsikringsvirksomhetsloven (lov 10. juni 2005 nr. 44).
Videre omfattes den kontraktsrettslige delen av forsikringsretten; forsikringsavtalen og de lovregler og avtalerettslige regler som gjelder for denne. Det er innenfor denne delen av forsikringsretten det oppstår flest problemstillinger av betydning for privatpersoner og næringsdrivende.

Det er forsikringsavtaleloven (lov 16. juni 1989 nr. 69) som sammen med forsikringsavtalen regulerer forholdet mellom forsikringstaker og forsikringsgiver. Inngåelse og tolkning av forsikringsavtalen må skje i henhold til forsikringsavtalelovens bestemmelser. Videre har forsikringsavtaleloven bestemmelser om både forsikringstakers og forsikringsgivers rettigheter og plikter ved oppstått skade/forsikringstilfelle.

Forsikringstvister omfatter saker som reiseskade, bilansvar, eiendomsskade, brann, tyveri, ansvar for næringsdrivende, ansvar for privatpersoner, eierskifteforsikring, personskade, yrkesskade, uføredekning, livsforsikring, ulykkesforsikring eller tvist om rettshjelpdekning m.fl. Ved forsikringstvister må svært ofte også erstatningsrettslige regler vurderes i tillegg til de forsikringsrettslige sidene av saken (se fagområde Erstatningsrett for mer informasjon).

I tilfeller hvor forsikringstakers krav er avslått av forsikringsselskapet, har forsikringstaker ofte krav på rettshjelpsdekning som også omfatter dekning av kostnader til advokat underveis i den videre saksbehandlingen.

Kontakt gjerne en av våre advokater for en nærmere samtale.