Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Erstatningsrett

Erstatningsrett omfatter rettsreglene som regulerer når en skade eller et tap skal erstattes og med hvor stort beløp. Tradisjonell erstatningsrett er begrenset til erstatning for skade som skyldes handlinger utenfor kontraktsforhold. Det økonomiske tapet eller den ikke-økonomiske skaden skal erstattes med penger, slik at man utenfor kontrakt ikke kan kreve gjenstander, evt. retting, utbedring, som kompensasjon.

Erstatning for tap som følge av inngått kontrakt hører under kontraktsretten, da det vil være kontrakten selv og kontraktsrettslige regler som regulerer erstatningsplikten.

De tre grunnvilkårene for erstatningsplikt er at det må foreligge et erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom handlingen eller unnlatelsen og skaden. I tillegg må skaden ikke være en usannsynlig, fjern eller atypisk følge av den skadevoldende handling eller unnlatelsen. Skadelidte må heller ikke ha medvirket til skaden eller akseptert risikoen for skade i en slik grad at erstatningsplikten etter en skjønnsmessig vurdering må anses for å ha falt bort.

Kravet om økonomisk tap er ikke alltid nødvendig ved personskader, personlige krenkelser eller tap av forsørger. Skadelidte kan ved forsett eller grov uaktsomhet fra skadevolders side i slike saker ha rett til såkalt oppreisning i stedet for eller i tillegg til erstatning for økonomisk tap. Ved alvorlig personskade med varig medisinsk uførhet på over 15% vil skadelidte kunne ha rett til erstatning for tapt livsutfoldelse, såkalt menerstatning.

Kontakt gjerne en av våre advokater for en samtale i anledning din sak.

Pasientskade

Det hender at pasienter blir skadet som følge av den helsehjelpen de mottar. En pasientskade omfatter skade forårsaket av undersøkelse, diagnostikk, behandling, pleie eller informasjonssvikt ved ytelse av helsehjelp fra helsepersonell. Eksempelvis kan en operasjon føre til andre resultater enn det som ble forklart på forhånd, og en kan få varige men etter en behandling som resulterer i inntektstap etc. Pasientskadeloven oppstiller i hvilke tilfeller pasienter og andre som har lidt tap på grunn av feilbehandling har rett til erstatning.
Normalt fremmes erstatningskravet i disse sakene mot Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). NPE vil da fatte vedtak om eventuell erstatningsplikt. NPEs vedtak kan påklages til Pasientskadenemnda. Vedtak fra Pasientskadenemnda kan bringes inn for domstolene ved stevning.

Kontakt gjerne en av våre advokater for en samtale i anledning din sak.

Yrkesskade

Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.

Det er et vilkår at arbeidsulykken har skjedd eller den skadelige påvirkning har funnet sted mens skadelidte er yrkesskadedekket. Dette betyr at skadelidte må tilhøre en av de persongruppene som er nevnt i folketrygdloven §§13-6 til 13-13.

De fleste arbeidstakergruppene er yrkesskadedekket gjennom sitt arbeidsforhold (obligatorisk yrkesskadedekket).
Selvstendig næringsdrivende og frilansere må imidlertid tegne frivillig trygd for å få rett til yrkesskadedekning.

Hvis skaden eller sykdommen blir godkjent som yrkesskade, kan skadelidte ha krav på trygdeytelser etter gunstigere regler enn vanlig.

I henhold til bestemmelsen i folketrygdloven (ftrl.) § 5-25 kan det ved en skade eller sykdom som regnes som yrkesskade etter kapittel 13, ytes full dekning for nødvendige utgifter til legehjelp, tannlegehjelp, fysikalsk behandling og legemidler, spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell, og hensiktsmessige hjelpemidler som kan bøte på følgene av skaden.

Marianne Bech

Advokat

Tlf 934 03 046
marianne.bech@afc.no

Inger Klo

Advokat

Tlf 951 63 436
inger.klo@afc.no

Helen Jenssen

Advokat

Tlf 481 96 143
helen.jenssen@afc.no

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no