Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Arv og familierett

Arv

Vi bidrar med alminnelige råd om arv. Mange ønsker å opprette testament. Det kan skyldes flere ekteskap/samboerforhold og barnekull, spesielle formuesposter og annet. Vi bistår med opprettelse av testament tilpasset den enkeltes klients behov.

Gjenlevende ektefelle og samboer kan i en rekke tilfelle velge å sitte i uskiftet bo ved førsteavdødes død. Vi bidrar med rådgivning i forbindelse med etablering av uskifte. Mens uskifte består, kan det være aktuelt å dele ut gave. Det er viktig at dette blir gjort riktig slik at det ikke oppstår problemer i ettertid.
Det kan være av betydning å få en kontrollert overføring av verdiene fra en generasjon til den neste. Dette kan ha en stor økonomisk betydning. Vi bistår med rådgivning og gjennomføring av et slikt generasjonsskifte.

Vi bistår også ved dødsboskifter.

Også der det oppstår konflikter om arverettslige spørsmål, bistår vi med nødvendig juridisk kompetanse.

Familierett

Ekteskap

Vi bistår ved utarbeidelse av avtaler om formuesordninger/ektepakter knyttet til bestemmelser om felleseie, skjevdeling og særeie.

Ved skilsmisse skal det normalt skje en fordeling av eiendeler og gjeld mellom ektefellene. Noen skifteoppgjør er enkle, og noen kan være svært kompliserte. Vi bistår ved private skifteoppgjør.

Samboers rettsforhold

Samboeres rettsforhold er ikke lovregulert på samme måte som ekteskap. Vi bistår med å skrive samboerkontrakter og testamenter. Med slike dokumenter vil man unngå konflikter ved opphør av samboerforhold i live eller ved død.

Der konflikter oppstår vil vi kunne bistå med hjelp.

Barnerett

Barn har rettigheter og foreldre har kompetanse til å treffe avgjørelser på barnas vegne. Mye av dette styres av barneloven. Men spørsmål knyttet til skole og utdanning, helse og livssyn, vergemål, økonomiske forhold m.m. er spredt på andre lovområder. Vi bidrar til avklaring på alle slike rettsspørsmål.

Ved samlivsbrudd er det viktig at barna ivaretas på best mulig måte. Barneloven legger til grunn at alle avgjørelser etter denne loven skal være til ”barnets beste”. Dette skal hensyntas ved barnefordeling og samværsrett. Vi bistår i rettslige meklinger og i nødvendige rettslige prosesser i slike saker.

Barnevernrett

Barnevernloven regulerer myndighetenes rett til å gripe inn overfor foreldre når barn ikke ivaretas på en tilfredsstillende måte. Vi representerer både foreldre og barn på dette fagområdet. Advokatene som arbeider innenfor dette området har erfaring med barnevernssaker både i fylkesnemnder og domstoler.
Oppdragene for private parter dekkes av det offentlige i henhold til rettshjelploven.

Marianne Bech

Advokat

Tlf 934 03 046
marianne.bech@afc.no

Inger Klo

Advokat

Tlf 951 63 436
inger.klo@afc.no

Helen Jenssen

Advokat

Tlf 481 96 143
helen.jenssen@afc.no

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no