Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Dom i Stjernøya-saken

Høyesterett har den 28. september 2016 avsagt dom i den såkalte Stjernøya-saken som gjaldt to forskjellige reindriftsgrupper som hadde fremsatt krav om eiendomsrett til en nærmere angitt del av Stjernøya i Finnmark. De aktuelle reindriftsgrupperingene gjaldt henholdsvis Stjernøya Reinbeitedistrikt og Sara-gruppen, … [+]

Ny forsinkelsesrentesats

Med virkning fra og med 1. juli 2016 er forsinkelsesrenten fastsatt til 8,50 %. Dette er en reduksjon på 0,25 % sammenlignet med rentesatsen for første halvår i 2016.

Ledig kontorplass

Ledig kontorplass for advokat. For mer informasjon, se «karriere».

Ny standardkontrakter ved erverv av landbrukseiendommer

Norges Eiendomsmeglerforbund har i samarbeid med Advokatfirmaet Grette utarbeidet en ny standardisert kjøpekontrakt for salg av landbrukseiendommer. Endringene gjelder primært prosedyren for tinglysning og sikkerhet.  

Ny skatteklagenemnd

Den 1. juli 2016 vil den nye Skatteklagenemnda tre i kraft. Skatteklagenemnda skal være et overordnet nasjonalt klageorgan som skal erstatte dagens ordning med fem regionale klagenemnder. Videre vil også klagenemnda for utenlandssaker, klagenemnda for storbedrifter og klagenemnda for merverdiavgift … [+]

Endring av Folketrygdens grunnbeløp

Den 1. mai 2016 ble Folketrygdens grunnbeløp fastsatt til kr. 92 576,00. Dette er en økning på 2,78 % sammenlignet med grunnbeløpet som ble fastsatt den 1. mai 2015.    

Endring av reglene om rett til medlemskap i Statens Pensjonskasse

Den 1. april 2016 trådte de nye reglene om rett til medlemskap i Statens Pensjonskasse i kraft. Rett til medlemskap forutsetter nå en arbeidstid som utgjør minimum 20 prosent eller mer av full stilling.  

Forslag om oppheving av tidsfristene i farskapssaker

Regjeringen har foreslått å oppheve tidsfristene i barneloven § 6 for å fremsette krav om endring av farskap. Etter barneloven § 6 annet ledd kan hver av foreldrene i henhold til gjeldende regler reise sak om farskapet innen ett år … [+]

Tariffavtaler ved virksomhetsoverdragelser av kommunaleiet selskap

Arbeidsretten avsa den 15. desember 2015 en prinsipiell dom som omhandlet spørsmålet om tariffavtalen mellom Oslo kommune og Fagforbundet var bindende for selskapet Karea-Varbas AS. Bakgrunnen for dette var at virksomheten i det kommunale foretaket Karea Oslo KF hadde blitt … [+]

Fri sakførsel i barnebortføringssaker

Rettshjelploven ble endret den 1. januar 2016 med umiddelbar virkning. Endringen innebærer at søknad om fri sakførsel til gjenværende forelder der et barn er bortført til Norge, nå har blitt en prioritert sakstype. Dette innebærer at domstolene har anledning til … [+]

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no