Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Rekkevidden av «som den er»-forbehold etter Avhendingslova

En nyere dom fra Høyesterett presiserer grensene for «som den er»-forbehold etter Avhendingslova § 3-9. Saken gjaldt krav om prisavslag etter kjøp av en leilighet hvor det oppsto en større fukt-/vannskade i perioden mellom kjøpers besiktigelse og overtakelsen av leiligheten.  … [+]

Utleie av Airbnb-leiligheter

Skattedirektoratet har den 30. juni 2016 publisert en bindende forhåndsuttalelse vedrørende spørsmålet om utleie av såkalte Airbnb-leiligheter kan utgjøre en skattemessig virksomhet. Etter en konkret vurdering har Skattedirektoratet kommet til at korttidsutleie av leilighetene gjennom Airbnb vil utgjøre en skattemessig virksomhet … [+]

Forslag til endringer i barneloven

Regjeringen har fremsatt forslag om en rekke endringer i barneloven av 1981. De viktigste endringsforslagene innebærer blant annet felles foreldreansvar også for personer som ikke bor sammen når barnet blir født. Videre er det foreslått å endre barneloven § 36 … [+]

Ny lov om offentlige anskaffelser

Den 17. juni 2016 ble den nye loven om offentlige anskaffelser formelt vedtatt. Loven vil erstatte dagens anskaffelseslov av 16. juli 1999. Den nye loven omfatter blant annet en utvidelse av lovens virkeområde, samt nye regler om ivaretakelse av miljø- … [+]

Dom i Stjernøya-saken

Høyesterett har den 28. september 2016 avsagt dom i den såkalte Stjernøya-saken som gjaldt to forskjellige reindriftsgrupper som hadde fremsatt krav om eiendomsrett til en nærmere angitt del av Stjernøya i Finnmark. De aktuelle reindriftsgrupperingene gjaldt henholdsvis Stjernøya Reinbeitedistrikt og Sara-gruppen, … [+]

Ny forsinkelsesrentesats

Med virkning fra og med 1. juli 2016 er forsinkelsesrenten fastsatt til 8,50 %. Dette er en reduksjon på 0,25 % sammenlignet med rentesatsen for første halvår i 2016.

Ledig kontorplass

Ledig kontorplass for advokat. For mer informasjon, se «karriere».

Ny standardkontrakter ved erverv av landbrukseiendommer

Norges Eiendomsmeglerforbund har i samarbeid med Advokatfirmaet Grette utarbeidet en ny standardisert kjøpekontrakt for salg av landbrukseiendommer. Endringene gjelder primært prosedyren for tinglysning og sikkerhet.  

Ny skatteklagenemnd

Den 1. juli 2016 vil den nye Skatteklagenemnda tre i kraft. Skatteklagenemnda skal være et overordnet nasjonalt klageorgan som skal erstatte dagens ordning med fem regionale klagenemnder. Videre vil også klagenemnda for utenlandssaker, klagenemnda for storbedrifter og klagenemnda for merverdiavgift … [+]

Endring av Folketrygdens grunnbeløp

Den 1. mai 2016 ble Folketrygdens grunnbeløp fastsatt til kr. 92 576,00. Dette er en økning på 2,78 % sammenlignet med grunnbeløpet som ble fastsatt den 1. mai 2015.    

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no