Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Personskade – pasientskade – psykiske skader

Høyesterett avsa i oktober 2018 enstemmig dom (HR-2018-2080-A), som innebærer et nytt syn på psykiske skader enn det som tidligere har vært tilfellet. Denne saken gjelder rett til erstatning for økonomisk tap etter psykisk skade en mor ble påført da … [+]

Ny sak om samme krav – HR-2018-1130-A

Høyesterett avsa i juni 2018 kjennelse angående hva som regnes som samme krav i en ny rettsprosess. En kunde hos et rørleggerfirma hadde i forliksrådet fått en fraværsdom mot seg, hvor han var dømt til å betale to ubetalte faktura … [+]

Ledig kontorplass

Ledig kontorplass for advokat. For mer informasjon, se «karriere».

Kjøp av fast eiendom – grensen for «vesentlig ringare stand» etter Avhendingslovas § 3-9

I dom av 31/5-17 (HR-2017-1073-A) vurderte Høyesterett spørsmålet om det skal gjøres fradrag for standardheving ved vurderingen av om en eiendom er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å forvente. Ved eiendom solgt med forbehold om at … [+]

Pasientskadeerstatning – informasjon om risiko for fremtidig sykdom

Høyesterett avsa 30/3-17 (HR-2017-687-A) en enstemmig dom angående helsevesenets informasjonsplikt i forhold til risiko for fremtidig sykdom. En pasient var henvist til hjertespesialist etter smerter  i brystregion og arm. Spesialisten konkluderte med at det dreide seg om muskelsmerter, ikke hjerte- … [+]

Forsikring før og etter skade

Våre advokater Marianne Bech og Eli Øverås holder i regi av Huseiernes Landsforbund Troms kurset Forsikring før og etter skade. Kurset gir en oversikt over de sentrale temaer huseiere bør kjenne til innen forsikring.   Kurset finner sted tirsdag 6.juni, … [+]

Rekkevidden av «som den er»-forbehold etter Avhendingslova

En nyere dom fra Høyesterett presiserer grensene for «som den er»-forbehold etter Avhendingslova § 3-9. Saken gjaldt krav om prisavslag etter kjøp av en leilighet hvor det oppsto en større fukt-/vannskade i perioden mellom kjøpers besiktigelse og overtakelsen av leiligheten.  … [+]

Utleie av Airbnb-leiligheter

Skattedirektoratet har den 30. juni 2016 publisert en bindende forhåndsuttalelse vedrørende spørsmålet om utleie av såkalte Airbnb-leiligheter kan utgjøre en skattemessig virksomhet. Etter en konkret vurdering har Skattedirektoratet kommet til at korttidsutleie av leilighetene gjennom Airbnb vil utgjøre en skattemessig virksomhet … [+]

Forslag til endringer i barneloven

Regjeringen har fremsatt forslag om en rekke endringer i barneloven av 1981. De viktigste endringsforslagene innebærer blant annet felles foreldreansvar også for personer som ikke bor sammen når barnet blir født. Videre er det foreslått å endre barneloven § 36 … [+]

Ny lov om offentlige anskaffelser

Den 17. juni 2016 ble den nye loven om offentlige anskaffelser formelt vedtatt. Loven vil erstatte dagens anskaffelseslov av 16. juli 1999. Den nye loven omfatter blant annet en utvidelse av lovens virkeområde, samt nye regler om ivaretakelse av miljø- … [+]

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no